środa, 23 października 2019

Zwolnienie policjanta ze służby z powodu trwałej niezdolności do służbyKontynuujemy tematykę zwolnień ze służby. Ostatnio pisałem o tym na jakie świadczenia pieniężne może liczyć funkcjonariusz odchodzący z Policji. Dziś omówię kilka kwestii związanych z jedną z przesłanek zwolnienia jaką jest wydanie orzeczenia o trwałej niezdolności do służby.


Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 policjanta zwalnia się ze służby w przypadku orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską. O zdolności do służby orzekają rejonowe komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Policjant może być skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z urzędu lub na swój wniosek m.in. w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych chorób ze służbą.

Odwołanie od orzeczenia o trwałej niezdolności do służby


Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem rejonowej komisji lekarskiej to możemy je zaskarżyć

Odwołanie wnosi się na piśmie do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem rejonowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej.

Centralna Komisja Lekarska powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania albo w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub uzyskania dodatkowych dokumentów.

Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej, od którego nie wniesiono odwołania w przepisanym terminie lub które Centralna Komisja Lekarska utrzymała w mocy pomimo zaskarżenia staje się ostateczne (prawomocne). Na jego podstawie wydawana jest decyzja zwolnieniowa. Należy jednak mieć świadomość, że orzeczenie komisji lekarskiej dla przełożonego wydającego decyzję o zwolnieniu jest tym samym co opinia biegłego dla sądu i podlega ocenie jak każdy inny dowód. Oczywiście decyzja zwolnieniowa również podlega zaskarżeniu.

Zwolnienie od obowiązków służbowych na skutek orzeczenia komisji lekarskiej


Pierwszym bezpośrednim skutkiem orzeczenia o trwałej niezdolności do służby jeszcze przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby jest "odsunięcie" badanego funkcjonariusza od zajęć służbowych.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów z dnia 14 maja 2013r. przełożony właściwy w sprawach osobowych po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia komisji lekarskiej o trwałej niezdolności do służby policjanta niezwłocznie zwalnia go od zajęć służbowych na okres do dnia zwolnienia ze służby.

Co istotne, zwolnienie od zajęć służbowych w oparciu o powyższy przepis nastąpić może tylko na podstawie ostatecznego orzeczenia.

Okres ochronny w przypadku orzeczenia o trwałej niezdolności do służby


Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o Policji zwolnienie policjanta ze służby w przypadku orzeczenia trwałej niezdolności do służby nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby. 

Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy przepis ten ma zastosowanie tylko do funkcjonariusza, który w momencie wydania orzeczenia o trwałej niezdolności do służby znajduje się już na zwolnieniu lekarskim, czy obejmie on swoim zakresem także policjanta, który przed wydaniem przez komisję lekarską orzeczenia nie zaprzestał pełnienia służby z powodu choroby?

Przez lata kwestia ta budziła wątpliwości interpretacyjne, aż ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt: I OPS 16/13 wskazał, że "przepis art. 43 ust. 1 ustawy o Policji może mieć zastosowanie także do policjanta, który przed wydaniem przez komisję lekarską orzeczenia o trwałej niezdolności do służby nie zaprzestał pełnienia służby z powodu choroby" (nie przebywał na zwolnieniu lekarskim). "Zaprzestanie służby z powodu choroby może wynikać zarówno z zaświadczenia lekarskiego, jak i orzeczenia komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do służby z powodu choroby. Jeżeli policjant przed wydaniem orzeczenia o trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską zaprzestał pełnienia służby z powodu choroby, okres ochronny, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Policji, rozpoczyna się od dnia zaprzestania służby z tego powodu, zaś w przypadku, gdy policjant nie zaprzestał służby przed wydaniem orzeczenia, okres ochronny rozpoczyna się od dnia, w którym policjant zaprzestał służby z powodu choroby stwierdzonej w orzeczeniu o trwałej niezdolności do służby".

Zwracam uwagę, że okres ochronny dotyczy faktycznego dnia zwolnienia ze służby, a nie daty wydania decyzji. Komendant nie musi powstrzymywać się z wydaniem decyzji, aż do upływu okresu ochronnego. Ustawowe wymogi będą zachowane, jeżeli decyzja o zwolnieniu zostanie podjęta wtedy, gdy orzeczenie komisji lekarskiej stanie się ostateczne oraz gdy wyznaczona data rozwiązania stosunku służbowego zostanie ustalona po upływie 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.

----

Przeczytaj także:

3 komentarze:

 1. witamn
  A co w przypadku gdy Rejonowa Komisja Lekarska wydaje orzecznie NIE ZDOLNY? I przełoóżny odbier apolicjantowi broń i przesuwa z pełnionej służby z bronią, na recepcję? i dopeiro po 10 mieisącach po wydaniu orzecznia CKL ostatecznego iz jest on ZDOLNY, oddaj epolicjantowi broń?? Czy orzeczenie lekarskeij Rejonowej Komisji moze wpłynąć na pracę policjanta? Cyz po stwierdzneiu , ze ejst niezdolny ale odwołał się można mu zabrać broń itp? pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Potrzebowałbym więcej informacji, musiałbym zapoznać się z dokumentacją dotyczacą opisanej sprawy. Proszę odezwać się na maila.

   Usuń
 2. Bardzo dziękuję za ten wpis, pomógł mi rozwiać wątpliwości.

  OdpowiedzUsuń